Handlingsplan mot seksuell trakassering og annen uønsket adferd

 

Retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering i Bedriftsidretten. 

 

Formål og virkeområde

Norges Bedriftsidrettsforbund har et mål om at alle tillitsvalgte/medlemmer og ansatte skal ha en hverdag fri for trakassering. Når saker blir meldt skal den det gjelder oppleve å bli ivaretatt på en verdig og profesjonell måte. Den det rettes anklager mot skal også bli møtt med samme profesjonalitet.


Seksuell trakassering er ord eller handlinger av seksuell art som forårsaker at den som utsettes for det føler seg krenket. Det er den som utsettes for dette som avgjør hvorvidt det er krenkende og dermed en uønsket handling.

 

Seksuell trakassering kan deles inn i tre hovedgrupper, felles for de ulike variantene av seksuell trakassering/uønsket adferd er at de oppleves som overgrep mot den enkeltes integritet.

 

Annen uønsket adferd kan være misbruk av maktposisjon, diskriminering eller mobbing, samt handlinger som kan resultere i opplevelse av mobbing og/eller trakassering.

 

 

Hva sier lovverket

Bestemmelser i Likestillingsloven, Arbeidsmiljøloven og i NIF’s lover og retningslinjer gir samlet sett alle rett til samme vern mot seksuell trakassering og annen uønsket adferd.

 

Likestillingsloven

Loven gir et generelt vern mot trakassering §13

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formåle eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom

            

Arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering           

 

Arbeidsmiljøloven

Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden


NIF’s Retningslinjer

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. 

Med seksuell trakassering menes uønsket oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.

 

Uønsket adferd og utnyttelse av en maktrelasjon 

Seksuell trakassering kan deles inn i noen hovedgrupper: 

 • Verbal trakassering er for eksempel nærgående kommentarer om kropp, klær eller privatliv, «spøk» med seksuelle undertoner, og forslag eller krav om seksuelle tjenester eller seksuelt forhold.
 • Ikke-verbal seksuell trakassering kan for eksempel være nærgående blikk, blotting, visning av bilder/bildedeling eller gjenstander med seksuelle undertoner
 • Fysisk trakassering er for eksempel uønsket berøring, «plukking», grenseoverskridende adferd, voldtektsforsøk eller voldtekt.
 • Hersketeknikker som å ignorere eller overse

 

Felles for de ulike variantene av seksuell trakassering og uønsket adferd er at de oppleves som overgrep mot den enkeltes integritet

Det kan være misbruk av maktposisjon, diskriminering eller mobbing, samt handlinger som kan resultere i opplevelse av mobbing og/eller trakassering.

 

Forebyggende tiltak 

Med forebyggende tiltak menes tiltak som bidrar til å skape holdninger som motvirker trakassering og som initierer en handlingsberedskap i møte med krenkende og uønsket adferd.

 

Informasjon 

Alle medlemmer/tillitsvalgte og ansatte skal få informasjon om NBIFs arbeid mot seksuell trakassering og uønsket adferd, og om rettigheter og plikter knyttet til dette.

Tiltak: 

 • Retningslinjer skal gjøres tilgjengelig på NBIFs nettsider og intranett
 • Alle ansatte og kretsstyrer får informasjon via opplæring/styrekurs
 • President og generalsekretær og er ansvarlige sammen med en ressurs fra lovutvalget for at dette følges opp

 

Kvalitetssystem 

Oppfølgingen tas med som et punkt i HMS planen og i AMU, samt i arbeidsutvalget til forbundsstyret

 

Opplæring

For å sikre at ansatte og tillitsvalgte har kjennskap til retningslinjene må disse gjøres godt kjent og ligge lett tilgjengelig i hele organisasjonen.  

Det bør være tema på samlinger og en del av opplæringsplanen for nyansatte.  Opplæringen skal sikre at den enkelte oppfordres til å reflektere over hva en kan gjøre for å bidra til at egen adferd og oppførsel ikke oppleves trakasserende. Samt holdninger til å tørre å si ifra, der og da, eller ved å varsle.

 

Forebygging og avdekking av seksuell trakassering/uønsket adferd skal være tema på faglige samlinger og en del av opplæringsplanen for nyansatte. 

Mål:

 • Forebygge seksuell trakassering/uønsket adferd ved å ta opp tema og grensesetting
 • Informasjon om hvilke skadevirkninger det er for den enkelte og omdømme for organisasjonen

 

Tiltak:

NBIFs president og generalsekretær har ansvar for at dette følges opp.

 

 

Prosedyre 

NBIF skal ha faste kontaktpersoner som medlemmer/tillitsvalgte og ansatte kan henvende seg til dersom noen opplever uønsket seksuell adferd/uønsket adferd

Eller om noen ønsker å formidle en bekymringsmelding om adferd som oppleves trakasserende. Kontaktpersonene oppnevnes av President og generalsekretær.

 

Kontaktpersonene

 • Det skal gjøres kjent hvem dette er i organisasjonen
 • Kontaktpersonene skal ha eller gis kompetanse til å bistå dem de blir kontaktet av
 • Kontaktpersonene har taushetsplikt

 

Hvilken prosedyre som skal følges i den enkelte sak er avhengig av sakens karakter

 • Dersom noen får kjennskap til eller mistanke om at noen utsettes for krenkende seksuell adferd skal vedkommende ta kontakt med en av kontaktpersonene. Denne tar imot informasjonen og kan gi råd og bistand. 
 • Når den som har blitt utsatt for seksuell trakassering kontakter en kontaktperson, skal kontaktpersonen i en samtale be om en så nøyaktig beskrivelse av hva som har skjedd, gjerne skriftlig i tillegg. Dette for å sikre at informasjon som er gitt er oppfattet rett. 
 • En oppfølging av saken skal alltid skje i samhandling/samråd med den utsatte. 
 • Skal saken tas videre er det en undersøkelsesplikt og krav til god saksbehandling

 

GS plikter å gi opplysninger om hvordan saken skal behandles videre. I saker som anses for å ha strafferettslig konsekvenser skal det vurderes politianmeldelse, eventuelt gi anbefaling og støtte til den utsatte om å anmelde saken. 

Hensynet til NBIFs omdømme skal ikke føre til at saker feies under teppet eller hindre at tillitsvalgte/ansatte gjøres ansvarlig.

 

Virkeområde:

Alle som har et verv og/eller deltar i et arrangement i regi av Bedriftsidretten. 

re interposed itself to the further passage of the water, commenced a portage of as many miles, which conducted the adventurer to the banks of the Hudson, at a point where, with the usual obstructions of the rapids, or rifts, as they were then termed in the language of the country, the river became navigable to the tide.