Endre tekststørrelsen
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.

Ting, Styre, utvalg

§ 14 Forbundstinget
NBIFs øverste organ er forbundstinget som holdes hvert 4. år innen utgangen av mai.
Tinget innkalles av forbundsstyret med 4 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til forbundsstyret senest 3 måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 4 uker før tinget.
Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles Innkalling skal skje direkte overfor de representasjonsberettigede.

Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på organisasjonsleddets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige innen fristen i tredje ledd.

Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede representantene vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 15 Representasjon på forbundstinget.
På forbundstinget møter med stemmerett:
a) forbundsstyret

b) 80 representanter fra kretser og lag som fordeles slik:
- Alle kretser møter med minimum tre representanter, hvorav en fra lagene i kretsen

- De øvrige representantene fordeles på kretsene etter Sainte-Laguë metode på grunnlag av kretsenes antall lag pr. 31.12. året før forbundstinget.

- Antall lag divideres med 1,4 - 3 - 5 - 7 - 9 mv. Kretsen med høyeste delingstall tildeles 1 representant, nesthøyeste representant nr. 2 mv. 
Representantene fra kretser, og lag i kretser, skal være valgt på ordinært og/eller ekstraordinært årsmøte/ting for kretsen, eller oppnevnt av kretsstyret etter fullmakt. Representanter for lagene kan ikke samtidig ha tillitsverv i kretsstyret. Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:

c) lovutvalgets medlemmer

d) lederne for de øvrige utvalg, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret i å møte

e) revisor og kontrollkomiteens medlemmer

f) valgkomiteens medlemmer

§ 16.Dirigent/sekretær
Ting og årsmøte ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgte sekretær behøver å være medlem eller valgt/-oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og sekretærer.

§ 17. Forbundstingets oppgaver
Forbundstinget skal:

1. Godkjenne de frammøtte representantene.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge 2 dirigenter og 2 sekretærer, samt 2 representanter til å undertegne protokollen. 

4. Velge redaksjonskomité på 5 medlemmer.

5. Behandle beretning for siste tingperiode.

6. Behandle forbundets regnskap i revidert stand.

7. Behandle innkomne forslag og saker.

8. Fastsette kontingent og avgifter til forbundet

9. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap.

11. Foreta følgende valg:
a) President og visepresident

b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem

c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

d) Lovutvalg, bestående av leder og 2 medlemmer med 1 varamedlem

e) Ankeutvalg, bestående av leder og 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.

g) Valgkomite, bestående av leder og 2 medlemmer med 1 varamedlem

12. Bestemme sted for neste forbundsting, eventuelt delegere myndigheten til forbundsstyret

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmer samlet. Ved skriftlig avstemming avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall.

§ 18.Stemmegivningen

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 19.Ekstraordinært særforbunds ting

(1) Ekstraordinært særforbunds ting innkalles av organisasjonsleddets styre etter:
a) vedtak av organisasjonsleddets styre,
b) vedtak av organisasjonsleddets særforbundsting,
c) vedtak av styrende organ i overordnet organisasjonsledd,
d)I tillegg: For særforbund: Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting representerte 1/4 av de stemmeberettigede representanter.

(2) Ekstraordinært særforbundsting innkalles med følgende frister:
Særforbund - Minst 2 uker. Innkalling skal skje direkte overfor de representasjonsberettigede. 

(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på organisasjonsleddets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfelle skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte og dokumentene skal være gjort tilgjengelig på innkallingstidspunktet.

(4) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter/medlemmer som møter. 

(5) Ekstraordinært ting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget.

(6) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 20. Forbundsstyret
Forbundsstyret består av:

- President, visepresident, 5 styremedlemmer og 1 varamedlem.

- 1 representant og 1 vararepresentant for de ansatte i NBIF. Vararepresentant stiller i forbundsstyret ved hovedrepresentantens fravær. Ansattes representant velges av og blant de ansatte.

- I tillegg kan LO og NHO oppnevne en representant, med en vararepresentant hver.

Representantene for ansatte, LO og NHO regnes som fullverdige styremedlemmer. Representasjonen følger tingperioden.
Styret skal: 
- Iverksette forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

- Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet.- Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

- Planlegge, forberede og gjennomføre forbundsting.
- Fastsette kretsenes grenser og godkjenne deres navn i samarbeid med kretsene.
- Vedta årsbudsjett og fordele midler som er til rådighet.
- Opprette og ivareta et godt samarbeid med relevante norske og internasjonale organisasjoner.
- Behandle søknader om internasjonale arrangementer. Orientere kretsene om arbeidet i forbundet.
- Forbundsstyret avholder minst 1 gang per år landsdekkende konferanse for kretsledere. Kretsen kan delta med ytterligere inntil 3 representanter der det benyttes reisefordeling. Målet med konferansen er å involvere deltakerne i aktuelle og viktig saker.
- Til enhver tid ha utarbeidet ”lovnorm for BIK” og ”lovnorm for BIL” basert på NIFs tilsvarende lovnormer og vedtak gjort på Forbundstinget.
- Godkjenne kretsenes lover og evt. endringer i disse.
- I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre diskutere særforbundets standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker.

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller når minst to av styremedlemmene forlanger det.
Generalsekretæren er leder for administrasjonen og er ansvarlig for alle administrative funksjoner innen NBIF. Denne arbeider etter instruks utarbeidet av forbundsstyret, og iverksetter forøvrig de pålegg og vedtak som er truffet av forbundsstyret. Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett på forbundstinget, i forbundsstyremøter og på konferanser, og kan ellers innkalles med tale- og forslagsrett til møter i valgte og oppnevnte utvalg.

§ 21. Komiteer og utvalg
Særforbundet skal ha følgende faste komiteer: 
Kontrollkomiteen

(1) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

(2) Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for organisasjonsleddets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere organisasjonsleddets finansielle stilling, forvaltning og drift.

(3) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig.

(4) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til årsmøtet/tinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og organisasjonsleddets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.

(5) For organisasjonsledd som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til organisasjonsleddets styre og revisor.

(6) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.

1. Denne bestemmelsen gjelder kun for de organisasjonsledd som har valgt kontrollkomité, jf. § 2-11 (6).

2. Valgkomité
Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på særforbundstinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

3. Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som forbundsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag.

4. Ankeutvalget behandler saker etter NBIFs kamp- og konkurransereglement samt NBIFs protest- og appellreglement

[1] Jfr. NIFs lov § 2-8.

[2] Jfr. § 11 i denne lov.

Kontakt oss

Følg oss

Samarbeidspartnere

DESIGN + CMS NETPOWER.NO