Endre tekststørrelsen
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.

Øvrige bestemmelser


§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker, gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

• For alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner etter kamp og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kap. 11 og 12.
• Ved overtredelse av NBIFs kamp- og konkurransereglement gjelder NBIFs sanksjonsregler samt protest- og appellreglement.

§ 23 Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet
Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.

§ 24 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.

§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud
Idrettsstyret og forbundsstyret kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.

§ 26 Kretser
Kretsen består av alle lag innen kretsens grenser som er medlem av NBIF. Gjennom NBIF er kretsen et organisasjonsledd i NIF.
Kretsens formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling, og fremme samarbeidet med bedriftsidrettslagene.
Kretsen er den administrative myndighet for bedriftsidretten innen kretsens grenser.
Kretsen plikter å overholde NIFs og NBIFs lover bestemmelser og reglement, samt ha lov basert på "Lovnorm for Bedriftsidrettskretser".

§ 27 Lag
Laget består av alle medlemmer som tilfredsstiller forutsetningene for medlemskap i § 4. Gjennom krets og forbund er laget et organisasjonsledd i NIF. Det enkelte lags organisasjonsform bestemmes av lagets årsmøte
Lagets formål er ved samarbeid og vennskap å fremme idrett og trivsel i sunne former for alle medlemmer.
Laget plikter å overholde NIFs og NBIFs lover bestemmelser og reglement, samt ha lov basert på ”Lovnorm for bedriftsidrettslag”.
Lagets navn skal overholde følgende bestemmelser:
a) Navn på lag skal i utgangspunktet være lik navnet på bedrift, firma, etat, yrkesgruppe, fagforening eller annen faglig sammenslutning som danner grunnlag for laget. Det skal ikke være noen tvil om identiteten til den organisasjon som knyttes til navnet. 
b) Bedriftsidrettslag sammensatt av flere bedrifter skal benytte et navn som gir dekning for sammenslutningen.
c) Følgende lagsnavn godkjennes ikke:
- Navn med tilknytning til en bestemt idrettsgren. 
- Navn på lag knyttet til firmaets varemerke(r). 
- Navn hvor ordet ”idrettslag” benyttes.
- Utenlandske navn, med unntak av utenlandske firmanavn som er registrert Norge.

§ 28 Lovendringer
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt pålegge nødvendige endringer for å unngå motstrid med NIFs regelverk. Endringer i §§ 28 og 29 kan ikke vedtas av særforbundet selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 29.Oppløsning – Sammenslutning - Utmelding
(1) Forslag om oppløsning av særforbund og idrettslag må først behandles på ordinært årsmøte/ting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte/ting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall

(2) Særkrets/region kan bare nedlegges av vedkommende særforbund. 

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av særforbund tilfaller særforbunds overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyre. Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller særforbundets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler.

(4) Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, jf. § 2-2.

Kontakt oss

Følg oss

Samarbeidspartnere

DESIGN + CMS NETPOWER.NO