Endre tekststørrelsen
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.

Økonomi

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) Særforbundet er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.[1]

(2) Særforbundet skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 21. 

(3) Bankkonti skal være knyttet til særforbundet og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) På særforbundstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet og et langtidsbudsjett på minst to år. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. For særforbund som ikke avholder ordinært særforbundsting hvert år, fastsetter styret årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig fremlegges disse på eventuelle ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom tingene.

(5) Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom særforbundet har generalsekretær/daglig leder, skal også vedkommende signere.

(6) Særforbundet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Særforbundet kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra særforbundet og beslutning fra Idrettsstyret.

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til særforbundets størrelse eller virksomhet, skal vedtas av særforbundstinget.[1] Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.

Kontakt oss

Følg oss

Samarbeidspartnere

DESIGN + CMS NETPOWER.NO